INTEGRITETSPOLICY

Varför har vi en integritetspolicy?

GANT värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av GANT.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

GANT, org.nr 556276-7995 ("vi", "oss" och "vår"), med adress Tullvaktsvägen 9, 115 56 Stockholm är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du går med i GANTs medlemsprogram kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid köp i butik och på gant.se samt vid annan kontakt med oss (t. ex. kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du handlar hos GANT, besöker gant.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. GANT behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på gant.se.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part

För att kunna hålla en god kund- och registervård, inhämtar GANT regelbundet adressuppgifter från Statens personadressregister (SPAR) som är en allmänt tillgänglig källa.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

 • För att ge dig information om dina köp på gant.se tex orderbekräftelser, leveransinformation etc.
 • För att leverera dina köp på gant.se eller i butik till din angivna adress
 • För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura
 • För att kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp i butik
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
 • För att hålla våra kundregister uppdaterade med aktuell adress via ditt personnummer
 • För att kunna erbjuda poäng, bonus och andra förmåner kopplade till ditt personliga medlemskap
 • För att kunna anpassa gant.se efter ditt beteende och preferenser

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

GANT behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Direktmarknadsföring och Profilering

Direktmarknadsföring

GANT kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst i dina inställningar, på gant.se eller vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka kanaler du önskar att GANT kontaktar dig. Avsändare för utskick är GANT AB och dess dotterbolag ("GANT").

Profilering

GANT kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på gant.se i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du har barn eller är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på gant.se. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

Information om Cookies

GANT använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

 • Franchisebolag. De som driver butiker under GANTs varumärke har tillgång till dina personuppgifter så att du ska kunna nyttja dina medlemsförmåner i butik;
 • Andra företag inom GANT-koncernen. Då GANT är ett internationellt företag så kan vissa av dina personuppgifter lämnas ut till bolag i GANT-koncernen som verkar i andra länder;
 • Leverantörer av IT-system och dess samarbetspartners inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för GANTs medlemsprogram.
 • Leverantörer av adressuppgifter. GANT använder en ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen (SPAR);
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av GANTs kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Övriga samarbetspartners. Som medlem hos GANT vill vi även kunna erbjuda dig förmåner hos någon av våra samarbetspartners. Detta innebär att vi för att du ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos dem kan behöva dela med oss av vissa av dina personuppgifter, såsom namn, e-post, mobilnummer och personnummer. Erbjudanden i samarbete med externa partners kommer endast att skickas av GANT och de personuppgifter som lämnas till samarbetspartners används bara för att du ska kunna identifiera dig som GANT-medlem.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som GANT vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter på gant.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i GANTs IT-system. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36 månader.

Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

All kommunikation och samtliga åtgärder som GANT vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. GANT förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta GANT Kundservice på kundservice@gant.com.

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av GANT AB den 10 November 2017.